BEMUTATKOZIK A KÖNYVTÁR
FOTÓK
ALAPDOKUMENTUMOK
SZOLGÁLTATÁSOK
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
HÁZIREND
KÖNYVAJÁNLÓ

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!”

Comenius

► BEMUTATKOZIK A KÖNYVTÁR

Könyvtárunk az iskola információs központja, ahol a források, eszközök szabadon hozzáférhetőek, s egyben a közösségi élet egyik központja is, ahol az itt megfordulók kicserélhetik információikat, megbeszélhetik problémáikat, megoszthatják gondjaikat.

Az intézményben működő iskolai könyvtár működésének alapvető célja:

  • segítse elő az oktató, nevelő munkát, mint tevékenységet
  • a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítsa a szakmai munka színvonalának szinten tartását, fejlesztését
  • segítse elő az iskolai könyvtárhasználók (nevelők, tanulók, egyéb dolgozók) általános műveltségének kiszélesítését
  • a folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány segítségével közvetítse az új, modern ismerteket.

Az iskola megnyitásakor, 1938-ban még nem rendelkezett könyvtárral. Az iskolatörténeti kutatások alapján az első írásos emlékünk az 1950-es évekből származik, ahol a korszaknak megfelelő politikai irodalom, illetve néhány szakmai könyv jelentette a könyvtári állományt.

Az 1960-as évekből már számszerű adatokkal rendelkezünk és tudatos könyvtár alakítási munkálatok tanúi lehetünk.

Az 1970-es években könyvtáros tanfolyamot végzett személy gondozta a könyvtárat, kialakította az állomány rendszerét, katalógusát, elkezdődött az állománygyarapítás. A 90-es években pedagógus gondozta a könyveket, majd 1996 óta főállású könyvtárostanár vezeti a könyvtárat, ideiglenesen könyvtári asszisztensek is segítették munkáját, de 2011-től 1 főállású könyvtárosa van az intézménynek.
Ma a könyvtár állománya 20000 db dokumentumból (könyv, tankönyv, videokazetta, CD-ROM, CD), valamint 30 féle folyóiratból áll.
2003 óta a beszerzett dokumentumok feldolgozása és visszakeresése a „Szirén” könyvtári programmal történik.
2002 óta a könyvtár a kollégium épületében helyezkedik el, egy olvasóteremből és egy kölcsönzői térből áll.

A pedagógusok és a diákok rendszeresen használják az állományt. A 9. , 10., 11., osztályos tanulók pár órában könyvtárhasználati órán vesznek részt minden tanév elején, amelyeken könyvtár- és dokumentumismeretet hallgatnak, megismerkednek a kézikönyv állománnyal , a könyvtár katalógusaival, elsajátítják az alapvető keresési technikákat.
A könyvtár technikai felszereltségét 4 multimédiás számítógép jelenti, amelyek közül kettőn a könyvtárostanár, pedagógusok dolgoznak, ezen fut a könyvtári program is, a többi gépet külön munkaasztaloknál a diákok használják.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő – Csütörtök: 9.00-14.30
Péntek: 9.00 – 13:00
Könyvtárostanár:
Daróczyné Szanics Mónika
E-mail: szanics.monika@hbmgi.hu

► FOTÓK

► ALAPDOKUMENTUMOK

1.
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Szervezeti és Működési Szabályzat
3. számú melléklete
ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2.
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Szervezeti és Működési Szabályzat
4. számú melléklete
TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA

3.
Könyvtárszakmai és könyvtárpedagógiai munkaterv 2017/2018

4.
Az IFLA ÉS AZ UNESCO KÖZÖS ISKOLAI KÖNYVTÁRI NYILATKOZATA https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-hu.pdf

► SZOLGÁLTATÁSOK

KÖLCSÖNZÉS

KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK
Alapszabály: az iskolai könyvtárból az iskola tanulói, tanárai és egyéb alkalmazottai kölcsönözhetnek, amennyiben nincs lejárt könyvtári tartozásuk.

A kölcsönzés rendje:
1. Szabadpolcos könyvek

  • Az egyszerre kölcsönözhető könyvek száma: 5 db
  • A könyvek kölcsönzési határideje: 1 hónap. Hosszabbításra egyszer van lehetőség, személyesen.
  • Sikerkönyvek kölcsönzése: 2 hét. Hosszabbítani nem lehet.

2. Kézikönyvtári könyvek

  • A kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetőek. Egyéni elbírálás alapján, kivételes esetben a könyvtáros délutántól másnap reggelig, esetleg péntek délutántól hétfő reggelig engedélyezhetik a kölcsönzést.

3. Tankönyvek

  • Jogosultsági feltételek:

a) gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő tanuló,
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló,
c) egyéb körülmény- az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér másfélszeresét,

  • Tankönyvek kölcsönzése tanórára: az egy órára kikért tankönyveket aznap kell visszahozni a könyvtárba! Aki ezt elmulasztja, abban a tanévben már nem kaphat többet órára könyvet.

4. Audiovizuális dokumentumokat kizárólag az iskola tanárai kölcsönözhetnek

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLAT

A könyvtári számítógépek használatának rendje:
1. A számítógépeket csak felügyelettel, a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni.
2. A használat egyszeri időtartamát maximum félórában állapítottuk meg.
3. A számítógép használatának kezdetét és befejezését be kell jegyezni az erre rendszeresített füzetbe.
4. A számítógép-használat nem csoportfoglalkozás, egyedül kell dolgozni.
5. Minden hibát, üzemzavart jelezni kell!.
6. A számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap stb.) megváltoztatni tilos!
7. A könyvtári számítógépeken nem szabad „chat-elni”, valamint a jó ízlést sértő internet oldalakat böngészni!
8. A használó felelősséggel tartozik a gép rendeltetésszerű használatáért, a bútorok, illetve a számítógépes környezet állapotáért, tisztaságáért.
9. Aki a fenti szabályoknak nem tesz eleget – hosszabb vagy rövidebb ideig – kizárható a számítógép használók köréből.

KATALÓGUS

http://corvina.monguz.hu:8080/WebPac.hbikdb/CorvinaWeb?action=simplesearchpage

► KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK

9. OSZTÁLY

Biblia
Szophoklész: Antigoné
Homérosz: Iliász, Odüsszeia
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Shakespeare: Romeo és Júlia
Moliere : Tartuffe vagy A fösvény

10. OSZTÁLY

Alexandr Szergejevics Puskin: Jevgenyíj Anyegin
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Jókai Mór: Az arany ember
Arany János: Toldi estéje

11. OSZTÁLY

Balzac: Goriot apó
Mikszáth Kálmán novellái + Beszterce ostroma A tót atyafiak és A jó palócok
Madách Imre: Az ember tragédiája
Gogol: A köpönyeg
Lev Tolsztoj: Iván Iljics halála
Csehov: A csinovnyik halála
Kosztolányi Dezső: Édes Anna

12. OSZTÁLY

Thomas Mann: Mario és a varázsló
Franz Kafka: Az átváltozás
Örkény István: Tóték +egypercesek

► HÁZIREND

A könyvtár házirendje
1. A könyvtárban enni és inni az állomány védelme érdekében szigorúan tilos!
2. A kabátot, táskát a könyvtár olvasóterébe bevinni nem szabad, ezeket az előtérben található fogason kell elhelyezni.
3. A könyvtárban hangoskodni, zavarni mások munkáját tilos!
4. A könyvtár tisztaságára és rendjére mindenkinek vigyáznia kell.
5. A könyvtárban tartott tanórák résztvevőire is a fenti könyvtárhasználati szabályok vonatkoznak.
6. Aki a fentieket többszöri felszólításra sem tartja be, kizárható a könyvtárhasználók sorából.

► KÖNYVAJÁNLÓ