Tervezett képzéseink a 2021/2022. tanévben

Iskolánk, a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 1938 óta jelentős szerepet tölt be a térség mezőgazdasági szakképzésében.
A kezdeti „traktoros” iskolából a mezőgazdaság valamennyi ágát felölelő képzési struktúrát sikerült kialakítanunk, folyamatosan igazodva a kor követelményeihez, igényeihez. Intézményünk fő profiljába tartozik a gépészet, az erdészet, vadászat és a környezetvédelem, szakképző iskolai szinten a mezőgazdasági gépész, pék, pék-cukrász, hentes és húskészítmény készítő, , kertész, gazda szakmák magas színvonalú oktatása. 2013-tól az élelmiszeripar különféle területeivel bővült szakmakínálatunk.
Az iskolai gyakorlatok képzett szakoktatókkal tanműhelyeinkben, 200 hektáros tangazdaságunkban, kertészetünkben, valamint modern technológiákkal rendelkező vállalkozásokkal kötött együttműködési megállapodás és tanulószerződés keretében szerveződnek. A gyakorlati képzés hatékonyságát jól felszerelt tanműhelyek, modern eszközök és géppark, valamint kertészet és labor erősíti.
2014 július óta a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt Hajdú-Bihar megyében egyedüli középfokú intézményként látjuk el a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzést.
2015. szeptember 1-től kezdve iskolánk a berettyóújfalui tagintézménnyel bővült, ezáltal újra megalapozva a bihari térség mezőgazdasági szakképzését.
2020 szeptemberétől az Északi Agrárszakképzési Centrum (ÉASZC) tagjává váltunk. Új ágazati képzések indításával színesítjük intézményünk szakmakínálatát.
Elmondhatjuk, hogy elődeink példáját követve olyan középiskolát kínálunk, amely egyaránt vonzó Hajdúböszörmény és az Észak-Alföld régió diákjainak.

„Tőlünk függ minden, csak akarni kell”
(Széchenyi István)

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉS  HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Ágazat Választható szakma

 11. évfolyamtól

szakma

azonosító száma

Kód
MEZŐGAZDASÁG ÉS
ERDÉSZETI
Mezőgazdasági technikus 5 0811 17 09 0613
Mezőgazdasági gépésztechnikus 5 0810 17 07 0614
KÖRNYEZETVÉDELEM Környezetvédelmi technikus
 
5 0712 14 02 0671
ÉLELMISZERIPAR Élelmiszeripari-ellenőrzési technikus 5 0721 05 03 0631

 

3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS  HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Ágazat Választható szakma 10. évfolyamtól szakma

azonosító száma

Kód
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZETI Gazda 4 0811 17 04 0602
Kertész 4 0812 17 05 0603
Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07 0604
ÉLELMISZERIPAR Hentes és húskészítmény készítő 4 0721 05 08 0623
Pék 4 0721 05 11 0625
Pék-cukrász 4 0721 05 12 0626

 

3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS BERETTYÓÚJFALU
Ágazat Választható szakma 10. évfolyamtól szakma
azonosító száma
Kód
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET Gazda 4 0811 17 04 6102
Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07 6104
ÉLELMISZERIPAR Kistermelői élelmiszer-előállító 4 0721 05 10 6124
Pék 4 0721 05 11 6125

Az új ágazati képzés

2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben először ágazatot választ a tanuló, 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve közismereti tárgyakat tanul, az első két évfolyamon ágazati alapoktatás folyik. Technikumban a kilen-cedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező foglalkozások megtartásához együttesen rendelkezésre álló időkeret legalább hatvan százaléka a közismereti kerettantervben meghatározottak átadásához áll rendelkezésre.
A technikusképzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az öt év elvégzése után a tanulók egyszerre kapják meg az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás esetén előnyt élveznek majd 2020 a felsőoktatási felvételiknél.
A 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakmairány választás. A matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott érettségi lehetőséggel. A szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy, az idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet

A szakmai oktatás lehetőséget biztosít a csak érettségizettek, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre szolgál a 2 éves technikus képzésünk. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, ami megvalósulhat szakképző iskolában, vagy duális képzőhelyen. A végzés után itt is nyitott a lehetőség a tanulók számára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. Mivel a szakkép-ző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.

Szakképző iskolában a kötelező foglalkozások megtartásához a kilencedik-tizenegyedik évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a közismereti kerettantervben meghatározottak átadására szolgál.
Először ágazatot választ a tanuló, a 9. évfolyamon ágazati alapoktatásban vesz részt, amelyben a választott ágazat közös szakmai tartalmait sajátítja el, illetve közismereti tárgyakat tanul.
A 9. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szak-ma-, vagy szakmairány választás, az alapvizsga követelményei szintén a Képzési Kimeneti Követelményben kerülnek meghatározásra. A 9. évfolyam után még a technikummal átjárható a rendszer, mivel mind az ágazatialapoktatás szakmai tartalma, mind az ágazati alapvizsga teljes mértékben megegyezik a szakképző iskolai és a technikumi oktatásban.
10. és 11. évfolyam szakirányú oktatás szakképző iskolában vagy duális képzőhelyen, gazdálkodó szervezeteknél zajlik.
A tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap. A tanuló a sikeres vizsga után szakmai bizonyítványt kap.

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk központi épülete közvetlenül az iskola szomszédságában található. Az épület modern, impozáns és jól felszerelt. Az itt dolgozó képzett nevelők közremű-ködésével megfelelő lehetőséget tudunk biztosítania a sikeres tanuláshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

FELVÉTELI PONTSZÁM MEGHATÁROZÁSA

A felvételi pontszámot a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi osztályzatok átlaga határozza meg az alábbi tantárgyakból: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia-egészségtan, fizika.
Beiratkozási követelmény a választott szakmára vonatkozó egészségügyi alkalmasság megléte.

EGYÉB
Tanulóink életkoruknak megfelelően segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és személygépkocsi vezetői engedélyt szerezhetnek autós iskolánkban. A mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány kedvezményes megszerzése az intézmény valamennyi tanulójának biztosított. Kiemelt jelentőségűek az informatika és az idegen nyelv (angol vagy német) tantárgyak iskolánkban, speciális agrárinformatikai ismeretek oktatása történik a mezőgazdasági gépésztechnikus képzésen.