A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak – az érettségi vizsga előfeltételeként – az 50 órás közösségi szolgálatot. Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, azaz iskolánk esetében azoknál a diákoknál, akik a 2011/2012. tanévben kezdték meg szakközépiskolai tanulmányaikat 9. évfolyamon.
Szeretnénk, ha ezt a szolgálatot nem kényszerű kötelezettségként értelmeznétek, inkább egy lehetőségként: a helyi társadalomban közösségépítésre; a szolidaritás, a segítőkészség iránti érzékenyítés kialakítására; az egymás iránti felelősség erősítésére. A tevékenység akkor szolgálja a fenti célokat, ha mindez a diákok és a helyi közösség számára hasznos, jól szervezett, biztonságos és minden szereplőnek a jól végzett munka örömét, az egészséges közösségben nélkülözhetetlen bizalom erősítését jelenti.

► Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.14.) kormányrendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Tv.

► Mi fogadható el közösségi szolgálat címen?

A köznevelési törvény szerint: A “közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
Ezáltal a következő tevékenységi területek jönnek szóba:

  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási,
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelemi,
  • polgári- és katasztrófavédelmi,
  • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítsétek az 50 órát. Ha jól készítitek elő és szívvel végzitek feladataitokat, rájöttök, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lesztek részesei. Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek.
Ehhez mi, az iskola tanárai minden segítséget megadunk. Próbálunk olyan lehetőségeket találni nektek, ami megfelel érdeklődési körötöknek. De biztatunk benneteket, hogy ti is keressétek a lehetőségeket, és ha kitaláltok valamit, azt az iskola vezetése jóváhagyja és támogatja, amennyiben megfelel a törvényben foglalt meghatározásnak. A fogadószervezettel az iskolának szerződést kell kötni, tehát minden esetben egyeztessetek az iskolai koordinátorral. Külön biztatjuk a nem hajdúböszörményi tanulóinkat, hogy ők is keressék a lehetőségeket saját településükön, hiszen jó lenne, ha saját közösségük javát szolgáló programokban tudnának részt venni.

► A közösségi szolgálat helyszínei

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg.

Helyben ellátható tevékenységek

Iskolánkban azokat a tevékenységeket fogadjuk el közösségi tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógia Programban. A helyben ellátandó tevékenység tanévenként legfeljebb 15, a 4 év alatt legfeljebb 25 óra lehet az alábbiak szerint:

Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek

Iskolán kívüli szervezet bevonásakor az intézmény és az adott iskolán kívüli szervezet együttműködési megállapodást köt, mely a Dokumentumok menüben letölthető. Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel kötöttünk együttműködési megállapodást. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az iskolavezetésnél.
A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapodásban rögzíteni kell. Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője vagy a megbízott kísérő pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a megállapodásban rögzíteni kell.

► Közösségi szolgálat dokumentálása

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát, ez utóbbi nagykorú tanuló esetén nem szükséges. Letölthető a Dokumentumok menüben.
A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott. A tanulói naplók, osztályonként az osztályfőnöknél kerülnek elhelyezésre. Külső szervezetnél végzett tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított és aláírt igazolás is elfogadható, amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök átvezet.
A fenti igazolások alapján az osztályfőnök a bizonyítványban dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését, melynek szövege:

Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévben …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.

A közösségi szolgálat teljesítésekor az osztályfőnök a törzslapon ezt igazolja:

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.

A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az igazolás csak a közösségi szolgálati naplóval együtt érvényes, tehát azt az érettségi vizsgáig meg kell őrizni.

► Információk

További információk és segítség elérhetőek az alábbi hivatkozásokon:

  • kozossegi.ofi.hu
  • bármilyen kérdéssel vagy javaslattal az alábbi e-mail címen: hbmgi@hbmgi.hu

► Partnereink