► A KISÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA

Iskolánk az érettségit adó képzésben tanuló diákjaink számára tanulmányai során KISÉRETTSÉGI VIZSGÁKAT szervez. Ezen vizsgák minden az adott évfolyamon a vizsga időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkező diák számára kötelező, aki nincs felmentve az adott tantárgy értékelése és minősítése alól.
A KISÉRETTSÉGI elsődleges célja az, hogy a tanuló az érettségi vizsgához hasonló vizsgahelyzetben adjon számot arról, hogy a vizsga időpontjáig milyen mértékben sajátította el az helyi tantervben a megfogalmazott kompetenciákat. A felkészülés során a tanuló rendszerezze tudását és ismételje át az eddig tanultakat. Másodlagos célja a tanulók kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való hatékony és eredményes felkészülésének előmozdítása.

► VIZSGATÁRGYAK

A tanulók az öt kötelező érettségi tárgyból tesznek belső vizsgát:

  • magyar nyelv és irodalom,
  • matematika,
  • történelem,
  • tanult idegen nyelv,
  • ágazati szakmai vizsgatárgy: mezőgazdaság, környezetvédelem, élelmiszeripar, mezőgazdasági gépész, erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek.

► A VIZSGÁK LEÍRÁSA

► A VIZSGÁK TANANYAGTARTALMA

► AZ ELÉRT TELJESÍTMÉNY MINŐSÍTÉSE

A tantárgyi vizsgákon a vizsgaeredmény megállapítása a vizsgán elért százalékos teljesítmény alapján egész számra kerekítve történik az érettségi vizsgának megfelelő pontozással az alábbiak szerint:

80 % – 100 %                   jeles
60 % – 79%                       jó
40 % – 59 %                      közepes
25 % – 39 %                      elégséges
0 % – 24 %                        elégtelen

►A VIZSGAEREDMÉNY BESZÁMÍTÁSA

A tantárgyi vizsga eredményét a tanuló tanév végi osztályzatának megállapításánál háromszoros súllyal kell figyelembe venni. Az elért eredmény a bizonyítvány megjegyzés rovatában kerül záradékolásra a következő szöveggel: „A tanulmányi vizsgán ……. tantárgyból ……… osztályzatot kapott.”

►A VIZSGA PÓTLÁSA

A vizsga minden évfolyamon a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén egy meghatározott időpontban, a tanév során legkésőbb június 10-ig pótolható tanulói kérelem alapján. A tanuló, kiskorú tanuló esetén szülője a pótlásra vonatkozó kérelmet az intézmény igazgatójához nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve nem pótolt vizsga minősítése az adott tantárgyakból elégtelen érdemjeggyel kerül beszámításra.